Zgłoszenie do wolontariatu

Formularz zgłoszenia do wolontariatu

Wypełnij i wyślij poniższy formularz

1. Dane kandydata

   


2. Preferencje kandydata


Preferowana długość wykonywania świadczeń jako wolontariusz:


Proponowany termin wykonywania świadczeń jako wolontariusz:
(w wybrane dni wpisz zakres godzin, np. 15:00-17:00)

 

  


3. Profil kandydata


Czy Ty lub ktoś z Twojej rodziny korzystał z pomocy pracowników Dzieła Pomocy św. Ojca Pio?

  


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia zgłoszenia do wolontariatu oraz w razie pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia – w celu związanym z wykonywaniem świadczeń jako wolontariusz.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji i podtrzymania kontaktu z Dziełem – w przypadku niepodjęcia działań jako wolontariusz.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany e-mail informacji o aktualnościach z życia Dzieła (newsletter).


  

 

 


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dzieło zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, adres: ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja świadoma zgoda oraz uzasadniony interes administratora polegający na rekrutacji, identyfikacji i wspieraniu wolontariuszy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne aby rozpatrzyć zgłoszenie do wolontariatu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, na jaki wyraziłaś(eś) zgodę oraz w celu realizacji obowiązków Dzieła wynikających ze statutu i przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z Dziełem w ramach bieżącej działalności, tylko w niezbędnym zakresie. Dane będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez czas niezbędny wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

Dzieło dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do Twoich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) żądania od Dzieła usunięcia Twoich danych osobowych;
d) żądania od Dzieła ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
f) przenoszenia Twoich danych osobowych do innej organizacji;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Dziełem.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl