Projekty

Projekty

Obecnie realizowane projekty:


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Kraków przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej - Dziełu Pomocy św. Ojca Pio. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

  • Przygotowania posiłków,
  • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
  • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
  • Zapobiegania marnowaniu żywności,
  • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2020

Podprogram 2020  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – wrzesień 2021

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 42,87 kg na osobę, w tym:

I. Artykuły warzywne i owocowe:
1) groszek z marchewką 3,2 kg,

2) koncentrat pomidorowy 1,12 kg,  
3) buraczki wiórki 1,40 kg,
4) powidła śliwkowe 1,50 kg,
5) mus jabłkowy 1,44 kg

II. Artykuły skrobiowe:
6) makaron jajeczny 5 kg,
7) płatki owsiane 1 kg,
8) ryż biały 2 kg,
9) kasza jęczmienna 1,50 kg,
10) herbatniki maślane  0,40 kg,
11) kawa zbożowa rozpuszczalna 0,60 kg

III. Artykuły mleczne:
12) mleko UHT 7 l,
13) ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg,

IV. Artykuły mięsne:
14) szynka drobiowa 2,40 kg,
15) szynka wieprzowa 1,80 kg,
16) pasztet drobiowy 0,32 kg,
17) filet z makreli w oleju 1,19 kg,

V. Cukier:
18) cukier biały 4kg,
19) Miód nektarowy 0,50 kg

VI. Tłuszcze:
20) olej rzepakowy 4 l,

VII. Dania gotowe:
21) Fasolka po bretońsku  1,40 kg.


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.01.2018 do 30.06.2021 realizuje zadanie publiczne: „Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych, w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu/lokalach Podmiotu".

Jest ono zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/1/SO/1/2018.

Celem realizowanego zadania jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

Realizacja zadania zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 6 godzin.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 620.900 zł, z czego 192.500 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 428.400 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

www.ngo.krakow.pl


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.05.2019 do 30.06.2022 realizuje zadanie publiczne: „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Jest ono zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1442/SZ/356/2019.

Celem zadania publicznego jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatem celem realizacji zadania i podejmowanych działań będzie odbudowywanie i podtrzymywanie u osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy min. poprzez przyuczenie do wykonywania danego zawodu, podwyższanie kwalifikacji i prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców.

Zadanie zakłada zapewnienie w sposób stały 10 miejsc dla osób bezdomnych, pozostających bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, podpisanie i realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego oraz współpracę z lokalnymi pracodawcami, dzięki której możliwe będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 784.590 zł , z czego 312.360 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 8.550 zł wkład osobowy, a 463.680 zł to środki własne finansowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

www.ngo.krakow.pl


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych, w lokalach wyznaczonych przez Realizatora zadania".

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy z dnia 24.06.2019r.

Całkowity koszt zadania wynosi 439.200 zł z czego dotacja Gminy Miejskiej Kraków wynosi 301 680 zł.

W ramach realizacji zadania Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi 3 mieszkania chronione treningowe,  przeznaczone dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn. W mieszkaniach tych może zamieszkiwać łącznie do 16 osób.  

 www.ngo.krakow.pl


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.03.2019 do 29.02.2020 realizuje projekt „Razem dla zdrowia – edycja VII” współfinansowany w ramach Konkursu Grantowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!" przez Fundację „DOZ Fundacja dbam o zdrowie". 

Celem projektu jest udzielanie pomocy osobom bezdomnym, zagrożonym bezdomnością oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez finansowanie zakupu lekarstw i materiałów medycznych.

Realizacja projektu zakłada niwelowanie barier w dostępie osób bezdomnych do leków oraz innych środków medycznych, oraz informowanie osób bezdomnych o ich uprawnieniach.

Więcej informacji o projekcie na stronie Fundacji.  

Znalezione obrazy dla zapytania DOZ Fundacja

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl