Projekty

Projekty

Obecnie realizowane projekty:


Realizacja projektu "Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych, w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2025 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu/lokalach Podmiotu".

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2021 do 30.06.2025 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/1882/SZ/580/2021.

Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

Projekt zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 6 godzin.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 871 680 zł, z czego 250 400 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 621 280 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

www.ngo.krakow.pl


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.05.2019 do 30.06.2022 realizuje zadanie publiczne: „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Jest ono zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1442/SZ/356/2019.

Celem zadania publicznego jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatem celem realizacji zadania i podejmowanych działań będzie odbudowywanie i podtrzymywanie u osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy min. poprzez przyuczenie do wykonywania danego zawodu, podwyższanie kwalifikacji i prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców.

Zadanie zakłada zapewnienie w sposób stały 10 miejsc dla osób bezdomnych, pozostających bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, podpisanie i realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego oraz współpracę z lokalnymi pracodawcami, dzięki której możliwe będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 784.590 zł, z czego 312.360 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 8.550 zł wkład osobowy, a 463.680 zł to środki własne finansowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

www.ngo.krakow.pl


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych, w lokalach wyznaczonych przez Realizatora zadania".

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy z dnia 24.06.2019r.

Całkowity koszt zadania wynosi 439.200 zł z czego dotacja Gminy Miejskiej Kraków wynosi 301 680 zł.

W ramach realizacji zadania Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi 3 mieszkania chronione treningowe, przeznaczone dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn. W mieszkaniach tych może zamieszkiwać łącznie do 16 osób.  

 www.ngo.krakow.pl


Realizacja projektu Bezdomność – wspólnie pokonamy

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01 kwietnia 2021 do 31 października 2021 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Wojewoda Małopolski na podstawie umowy nr 7/I/OK/2021.

Celem projektu jest/są Ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz skrajnie ubogich przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zorganizowanie spotkania Wielkanocnego będzie okazją do integracji osób bezdomnych oraz skrajnie ubogich, umożliwi realizację potrzeby kontaktów społecznych.

Projekt zakłada w okresie Świąt Wielkanocnych, zapewnienie osobom doświadczającym bezdomności ciepłych posiłków oraz zestawów śniadaniowych.  Prowadzenie punktu wydawania żywności przez 6 dni w tygodniu dla nie mniej niż 100 osób dziennie. Wydanie bielizny i butów w punkcie pomocy doraźnej.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 81.842,40 z czego 30.000.00 stanowi dotacja z Wojewoda Małopolski, a 51,842.40 to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.


Realizacja projektu "Wolontaryjna pierwsza pomoc"

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 1.08.2021 roku do 31.12.2021 roku realizuje zadanie publiczne zlecone przez Województwo Małopolskie na podstawie umowy nr: I/1120/KZ/1530/ZI 

Celem projektu jest profesjonalizacja działań wolontariuszy oraz pozyskanie nowych osób do wolontariatu. 

Projekt zakłada zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, zakup apteczek pierwszej pomocy oraz zrekrutowanie do wolontariatu nowych osób. 

Wartość całego zadania publicznego wynosi 5051, 40 zł z czego 4000 zł. stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego a 1051, 40 zł. to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.03.2019 do 29.02.2020 realizuje projekt „Razem dla zdrowia – edycja VII” współfinansowany w ramach Konkursu Grantowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!" przez Fundację „DOZ Fundacja dbam o zdrowie". 

Celem projektu jest udzielanie pomocy osobom bezdomnym, zagrożonym bezdomnością oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez finansowanie zakupu lekarstw i materiałów medycznych.

Realizacja projektu zakłada niwelowanie barier w dostępie osób bezdomnych do leków oraz innych środków medycznych, oraz informowanie osób bezdomnych o ich uprawnieniach.

Więcej informacji o projekcie na stronie Fundacji.  

Znalezione obrazy dla zapytania DOZ Fundacja

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl